home > terms and conditions

Algemene Voorwaarden

Family Fun Travel - Reisvoorwaarden (m.b.t. Rondreizen)

Bij het tot stand komen van de reisvoorwaarden van Family Fun Travel hebben wij zoveel mogelijk invulling gegeven aan de reisvoorwaarden zoals deze ook door de ANVR in afstemming met de consumentenbond is opgesteld. Bij de totstandkoming van deze voorwaarden is rekening gehouden met bestaande wettelijke bepalingen. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Family Fun Travel B.V. rondreizen. Voor het overige aanbod van Family Fun Travel (weekendjes weg, vakantiehuizen, stedentrips) zijn de algemene boekingsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Inleidende bepalingen
Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Artikel 3 Betaling
Artikel 4 Reissom
Artikel 5 Informatie
Artikel 6 Reisbescheiden
Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger
Artikel 8 In-de-plaatsstelling
Artikel 9 Annulering door de reiziger
Artikel 10 Opzegging door de Family Fun Travel bv
Artikel 11 Wijziging door de Family Fun Travel bv
Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 13 Hulp en bijstand
Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Family Fun Travel bv
Artikel 15 Verplichtingen van de reiziger
Artikel 16 Rente en incassokosten
Artikel 17 Klachten
Artikel 18 Geschillen
Artikel 19 Nakomingsgarantie
Artikel 1 Inleidende bepalingen 1. Indeze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Family Fun Travel bv: dit is de Reisorganistor. Family Fun Travel B.V. treedt alleen als reisorganisator op bij het aanbieden van rondreizen. Voor alle overige producten treedt Family Fun Travel als reisagent op (zie boekingsvoorwaarden Family Fun Travel) Reiziger: a. de wederpartij van Family Fun Travel bv, of b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of c. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot Family Fun Travel bv is overgedragen. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Family Fun Travel bv zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: a. vervoer; b. verblijf; c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.   Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.   Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.   Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.   2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen en pendelreizen per bus. Family Fun Travel bv kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld. 3. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW. 4. Onder de aanduiding "Europa en de Middellandse Zeelanden" wordt verstaan: het Europese continent, inclusief Spaanse (Canarische) eilanden en Portugese (Madeira, Azoren) eilanden, resp. alle landen in Azië en Afrika grenzend aan de Middellandse Zee.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
 
1. Aanbod en aanvaarding
a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het
aanbod van de Family Fun Travel bv. De aanvaarding kan telefonisch dan wel via e-mail. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
b. Bij boeking via internet richt Family Fun Travel bv het boekingsproces zodanig in dat
de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst
aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Family Fun Travel bv is de reiziger
aan deze overeenkomst gebonden.
 
2. Herroeping aanbod
Het aanbod van Family Fun Travel bv is vrijblijvend en kan zo nodig door deze
worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van
de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 (reizen naar Europa en de Middellandse
Zeelanden) resp. 16 (reizen naar overige bestemmingen) kantooruren na
aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen.
De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde
gelden.
 
3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Family Fun Travel bv niet.
Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het
perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig
kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 
4. Opzegging Family Fun Travel bv wegens te geringe deelname
Family Fun Travel bv heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen in het geval het groepsreizen betreft, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeldt de opzegtermijn en het vereiste minimum aantal
aanmeldingen duidelijk in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de
publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing.
 
5. Informatieplicht reiziger
a. De reiziger verstrekt Family Fun Travel bv voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres.
 
b. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de
samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang
kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de Family Fun Travel bv.
Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze
reiziger(s) door Family Fun Travel bv van (verdere) deelname aan de reis
overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden
de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
 
6. Aanmelder
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de
aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de
overeenkomst voortvloeien.
 
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de
reisorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de
aanmelder.
 
c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
 
7. Gegevens en voorbehouden in publicatie
a. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van
Family Fun Travel bv maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de
overeenkomst.
 
b. Indien Family Fun Travel bv algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van
het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden,
gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.
 
8. Essenties
a. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door
Family Fun Travel bv aangeboden reis worden verlangd (medische essenties).
Family Fun Travel bv zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te
kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van de
Family Fun Travel bv.
 
b. Family Fun Travel bv heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te
brengen:
− aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag
van € 23,- per boeking (bij eigen-vervoerreizen € 11,- per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland);
− communicatiekosten;
− eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in
rekening gebrachte extra kosten.
 
c. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt
Family Fun Travel bv alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen
heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te
brengen:
− de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van € 27,- per boeking (bij
eigen-vervoerreizen € 14,- per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf
in Nederland);
− communicatiekosten;
− eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in
rekening gebrachte extra kosten.
Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de
Family Fun Travel bv.
 
9. Vertrek- en aankomsttijden
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden
vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Family Fun Travel bv kan
hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden
redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de
artikelen 11 en 12 niet van toepassing.
 
10. Luchtvaartmaatschappij
Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij
zodra deze bij Family Fun Travel bv bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, zo
mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.
 
11. Informatie van derden
Family Fun Travel bv draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in
foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover
onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
 
Artikel 3 Betaling
1. Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient iedere aangemelde passagier binnen 3 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging het bedrag  te voldoen gelijk aan 30 % van de voor hem geldende reissom en 100% van de kosten voor de geboekte vliegreis
 
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek (bij
eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het
bezit zijn van het boekingskantoor.  Voor de meeste cruises moet uiterlijk 2.5 maand voor de dag van vertrek het restant van de reissom in het bezit zijn van het boekingskantoor. Bepaalde rederijen hebben afwijkende betalingsvoorwaarden. Deze worden bij het maken van de boeking doorgegeven
 
Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens
Family Fun Travel bv schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het
nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan
uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.
Family Fun Travel bv heeft het recht om de daarvoor verschuldigde
annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van
artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de
annuleringsgelden verrekend.
 
3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt,
moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
 
Artikel 4 Reissom
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon en exclusief vliegtickets, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van
publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de
aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten
worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden
dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek
van de reiziger door Family Fun Travel bv of door derden worden verleend, zoals
verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap
worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en
reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.
Door Family Fun Travel bv gegeven kortingen hebben alleen betrekking op de reissom exclusief de vliegtickets.
 
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en
belastingen, zoals deze Family Fun Travel bv bekend waren ten tijde van het in druk
geven van de publicatie.
 
3. Zolang niet de gehele reissom is voldaan, heeft Family Fun Travel bv het recht om tot
20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Family Fun Travel bv zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom,
tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van
Family Fun Travel bv kan worden gevergd. Family Fun Travel bv zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.
 
4. a. Chartervliegreizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden
In afwijking van het bepaalde in lid 3 zal Family Fun Travel bv na de totstandkoming
van de reisovereenkomst de reissom van chartervliegreizen die door Nederlandse
luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd naar Europa en de Middellandse
Zeelanden niet wijzigen.
 
b. Overige reizen
In afwijking van het bepaalde in lid 3 zal Family Fun Travel bv na tijdige betaling van
de gehele reissom vanaf zes weken voor de dag van vertrek (bij eigenvervoerreizen
voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom
niet wijzigen.
 
c. In afwijking van het sub a. en b. bepaalde en uitsluitend in geval van
onvoorzienbare
− verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of
− extreme verhoging van de vervoerskosten
kan Family Fun Travel bv tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen.
ANVR en de Consumentenbond bepalen samen of van een dergelijke situatie
sprake is. Indien daarover geen overeenstemming bereikt wordt, zal een in
gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde worden gevraagd hierover
een partijen bindende uitspraak te doen.
 
5. a. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide
vorige leden af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik
maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
 
b. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Family Fun Travel bv het recht
de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen 7
werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging
van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of
onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 12 zijn
niet van toepassing.
 
Artikel 5 Informatie
1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege
Family Fun Travel bv algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie
betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied
aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de
betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens
tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is
gewijzigd.
 
2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig
(geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn
rekening, tenzij Family Fun Travel bv heeft toegezegd voor dat document te zullen
zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of Family Fun Travel bv tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.
 
3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde
documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar
toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van
inentingen en vaccinaties, rijbewijs, verzekeringsbewijzen, esta (specifiek voor Amerika) alsmede de nodige financiële middelen inclusief creditcard.
 
4. Door of vanwege Family Fun Travel bv zal de reiziger informatie worden verstrekt
over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en
een reisverzekering.
 
Artikel 6 Reisbescheiden
1. Family Fun Travel bv stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de
dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst
geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van
Family Fun Travel bv kan worden gevergd.
 
2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden
ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de Family Fun Travel bv.
 
3. a. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij
eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft
Family Fun Travel bv aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
 
b. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit
onverwijld bij Family Fun Travel bv of het boekingskantoor.
 
Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger
1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan
verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom
onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de
wijzigingskosten ad € 27,- per boeking (bij eigen-vervoerreizen € 14,- indien korter
dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland) en eventuele communicatiekosten te
voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen
voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in
dat geval schriftelijk door Family Fun Travel bv worden bevestigd.
 
2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden
meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan
wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een
reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke
overeenkomst uitgevoerd.
 
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende
passagiers is in principe niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats. Op individuele basis zal gekeken worden wat er mogelijk is.
 
4. Vermeerdering van het aantal personen zal mogelijk consequenties hebben voor alle accommodaties waardoor het in principe niet mogelijk isom naboeking het aantal personen te wijzigen.Op individuele basis zal gekeken worden wat mogelijk is.Er vindt geen restitutie plaats
 
Artikel 8 In-de-plaatsstelling
1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een
ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
− de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
− het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig
dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
en
− de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten
zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
 
2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk
aansprakelijk tegenover Family Fun Travel bv voor de betaling van het nog
verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigings- en
communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. Zo kunnen bv. vliegtickets meestal niet kosteloos worden gewijzigd.
 
 
Artikel 9 Annulering door de reiziger
1. Standaard-annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel
verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
− bij annulering tot de 8 weken: 56e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
− bij annulering vanaf 8 weken: de 56 ste dag (inclusief) tot de 6e week: de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 6 weken 42ste dag (inclusief) tot de 4e week 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volle reissom.
 
2. Afwijkende annuleringskosten
a. Voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen,
stacaravans en campingstaanplaatsen, zijn naast eventueel verschuldigde
reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
− bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
− bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór
de vertrekdag: 60% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de
reissom;
− bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.
 
b. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop
verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de
specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
 
c. Alle kosten voortvloeiende uit een annulering van een van onze reizen of reisonderdelen worden automatisch doorberekend na overleg van een factuur met de desbetreffende kosten door Family Fun Travel bv. Reizigers moeten er rekening mee houden, dat vliegtickets en cruises leiden tot 100% annuleringskosten.
 
3. Deelannulering
a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn overeenkomst voor een gezamenlijk
verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie
annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
 
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze
accommodatie voorkomt, doet Family Fun Travel bv aan de overblijvende reiziger(s)
een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode
en in dezelfde accommodatie. Indien het gewijzigde aantal deelnemers tot gevolg heeft dat de reis in geboekte voortgang geen doorgang meer kan vinden, dan laat Family Fun Travel bv dit zo snel mogelijk weten aan de reizigers. Hierdoor vindt volledige annulering van de boeken plaats met sub d tot gevolg.
 
c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de
prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale
betalingsregels van artikel 3 gelden.
 
d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet geaccepteerd wordt zijn alle
overeenkomsten geannuleerd en alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
 
e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom(men) zal het totaal
van de reissommen van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een
eventueel overschot wordt op de nieuwe reissommen in mindering gebracht.
 
4. Minder schade
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het
bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de
schade van Family Fun Travel bv lager is uitgevallen. In dat geval zal Family Fun Travel bv deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt
verstaan geleden verlies en gederfde winst.
 
5. Geen kosten bij dekkingsbeperking
Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt,
kunnen vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden.
 
6. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
 
7. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling
kiest, is artikel 8 van toepassing.
 
Artikel 10 Opzegging door de Family Fun Travel bv
1. Family Fun Travel bv heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens
gewichtige omstandigheden.
 
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van
zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Family Fun Travel bv aan de
overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 
3. Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het
Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.
 
4. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend,
komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan Family Fun Travel bv kan worden
toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de
Family Fun Travel bv. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
 
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan
Family Fun Travel bv kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade
zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
 
5. Indien Family Fun Travel bv door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor
zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
 
Artikel 11 Wijziging door de Family Fun Travel bv
1. a. Family Fun Travel bv heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen
wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze
deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat Family Fun Travel bv van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
 
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
 
c. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 
d. Indien Family Fun Travel bv door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor
zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
 
2. a. In geval van wijziging doet Family Fun Travel bv de reiziger indien mogelijk een
alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor
vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte
verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
 
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid
van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
− de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
− de aard en klasse van de accommodatie;
− de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
− de samenstelling van het reisgezelschap;
− de aan Family Fun Travel bv bekendgemaakte en door hem schriftelijk
bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken
reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
− de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of
toevoegingen daaraan, die door Family Fun Travel bv schriftelijk voor akkoord
zijn bevestigd.
 
3. a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod
ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na
ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar
maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1
werkdag).
 
b. In dat geval heeft Family Fun Travel bv het recht de overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken
binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf
10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het
eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom
(of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel
daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding
als bedoeld in lid 4.
 
4. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan Family Fun Travel bv kan worden
toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening
van de Family Fun Travel bv. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van
artikel 12.
 
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt
de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Family Fun Travel bv kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade
zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
 
5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de
diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend,
zorgt Family Fun Travel bv ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden
getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.
Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt Family Fun Travel bv de
reizigers indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terug brengt naar
de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen
plaats van terugkeer. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.
 
6. Family Fun Travel bv is, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 4, verplicht de
reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd.
Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die
hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet
bekend is.
 
Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is Family Fun Travel bv verplicht
tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de
reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is
de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de
betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.
 
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is
Family Fun Travel bv onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15
verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming
in de nakoming niet aan Family Fun Travel bv is toe te rekenen noch aan de persoon
van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
 
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de
reiziger; of
 
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of
niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de
levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
 
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een
gebeurtenis die Family Fun Travel bv of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering
van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke
zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
 
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht
als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 
4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden
die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de
gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt verstaan: natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, oorlogssituaties, oorlogsdreiging, grote schade en / of motorschade aan het desbetreffende schip alsmede staking(en) van scheepspersoneel en staking (en) van personeel van luchtvaartmaatschappijen e.d.

 
Artikel 13 Hulp en bijstand
1. a. Family Fun Travel bv is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen
die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Family Fun Travel bv, indien de
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12
lid 3 is toe te rekenen.
 
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Family Fun Travel bv tot
verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
 
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op
grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden
die noch aan de reiziger noch aan Family Fun Travel bv zijn toe te rekenen, draagt
ieder zijn eigen schade. Voor Family Fun Travel bv bestaat deze o.a. uit de extra
inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en
repatriëringskosten.
 
Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Family Fun Travel bv
1. a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een
uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of
toestaat, is de aansprakelijkheid van Family Fun Travel bv dienovereenkomstig
uitgesloten of beperkt.
 
b. Family Fun Travel bv is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn
schade heeft kunnen of zou kunnen hebben verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
 
2. Indien Family Fun Travel bv jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van
reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
 
3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de
aansprakelijkheid van Family Fun Travel bv voor andere schade dan veroorzaakt
door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom,
tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Family Fun Travel bv. In dat geval is
zijn aansprakelijkheid onbeperkt.
 
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de
aansprakelijkheid van Family Fun Travel bv gelden ook ten behoeve van werknemers
van de Family Fun Travel bv, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners,
alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
 
5. Het is ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te  aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en / of wet.

Artikel 15 Verplichtingen van de reiziger
1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van
Family Fun Travel bv ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen,
te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 
2. a. Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont dan wel zich aan wangedrag (zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren) schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Family Fun Travel bv van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de
overeenkomst wordt nagekomen.
 
b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en
voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden
toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan
verleend.
 
3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te
beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in
artikel 17 lid 1 te voldoen.
 
4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek te
vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.
 
5. Tav cruises:
a. Voor vrouwen die vanaf 23 weken zwanger zijn, 3 maanden voor de uitgerekende datum, kunnen er beperkingen zijn. Vraag hiernaar bij boeking zodat wij de specifieke beperkingen van de betreffende rederij erbij kunnen zoeken.
b. De minimum leeftijd voor kinderen is meestal 6 maanden.Vraag hiernaar bij boeking zodat wij de specifieke beperkingen van de betreffende rederij erbij kunnen zoeken.
c. Family Fun Travel B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten ontstaan door vertraging van niet door de reisorganisator georganiseerd vervoer per vliegtuig, trein of touringcar naar het schip of na afloop van de reis terug naar huis. Indien de reiziger als gevolg van deze vertraging(en) onverhoopt te laat bij het schip arriveert en het schip vertrokken is, zijn alle gevolgen en kosten voor rekening van de reiziger.
d. Tijdens de cruise is de reiziger verplicht in elke aanlegplaats tijdig terug te zijn aan boord van het schip. Het schip vertrekt precies op tijd, op laatkomers wordt niet gewacht. Indien de reiziger te laat terugkomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger. Deze regeling geldt uiteraard niet indien de reiziger deelneemt aan een door de rederij georganiseerde excursie.
e. Eerder ontschepen: Indien u bij boeking aangeeft dat u niet de volledige cruise wilt maken, maar in een andere plaats wilt in- of ontschepen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen wanneer het schip niet (op tijd) kan aanleggen in de betreffende haven.
 
6. Uitchecken uit hotels en cruiseschepen.
De hotelkamers dienen in de regel ’s ochtends tussen 10.00 – 11.00 te worden verlaten, hutten aan boord van schepen na het ontbijt. Dit is om de accommodatie voor de volgende gasten in orde te maken.
 
 
Artikel 16 Rente en incassokosten
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Family Fun Travel bv heeft
voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15
% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde
bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.
 
Artikel 17 Klachten
1. a. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12
lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een
oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde
- melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig
of bereikbaar is, de Family Fun Travel bv. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven
en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld
worden gemeld bij de Family Fun Travel bv.
 
b. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt
Family Fun Travel bv voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een
klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).
 
c. Family Fun Travel bv zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse
te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
 
d. De communicatiekosten worden door Family Fun Travel bv vergoed, tenzij blijkt dat
deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
 
e. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en
de dienstverlener of Family Fun Travel bv daardoor niet in de gelegenheid is gesteld
de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding
worden beperkt of uitgesloten.
 
2. a. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand
na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum
schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Family Fun Travel bv. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
 
b. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen
één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht
betrekking heeft, bij Family Fun Travel bv te worden ingediend.
 
c. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de Family Fun Travel bv
niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt
treft. Family Fun Travel bv geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische
weg bericht.
 
d. Family Fun Travel bv zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk
een inhoudelijke reactie geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de
termijn uit art. 17 lid 1a verlengd met één maand. Als de reactie van
Family Fun Travel bv meer dan twee maanden uitblijft, wordt de termijn uit art. 17 lid 1a
verlengd met twee maanden.
 
Artikel 18 Geschillen
Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient deze binnen één maand na terugkeer schriftelijk te worden ingediend bij Family Fun Travel B.V., waarbij je de aard van de klacht duidelijk omschrijft. Als ook dan de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kun je je wenden tot een bevoegd rechter. 
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.
Elke vorderingsrecht uit deze overeenkomst jegens ons en onze werknemers vervalt een jaar na afloop van de reis, c.q., indien de reis geen doorgang heeft gevonden, na de oorspronkelijke vertrekdatum.
 
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
SGR beschermt vooruitbetaalde reisgelden van vakantiegangers die bij een SGR-deelnemer
een reis boekten. Alle reis- , verblijfs- en vervoersovereenkomsten, uitgezonderd losse
lijndiensttickets en huurovereenkomsten zoals autohuur, zijn financieel gedekt door SGR
conform de garantieregeling SGR (www.sgr.nl).
 
Stichting Calamiteitenfonds Reizen
De Stichting Calamiteitenfonds Reizen heeft ten doel reizigers financieel tegemoet te komen
van wie de reeds aangevangen reis niet verder kan worden uitgevoerd ten gevolge van een
calamiteit conform de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds. Wanneer een
calamiteit dreigt, dan bepaalt het Calamiteitenfonds of een dekkingsbeperking voor een
vakantiebestemming geldt. Wie nog niet op reis is, kan in dat geval kosteloos annuleren
binnen 30 dagen voor vertrek (www.calamiteitenfonds.nl).

Artikel 19 Algemene richtlijnen
Family Fun Travel bv noch zijn aandeelhouders zijn op enigerlei wijze verantwoordelijk voor claims van derden. 
Mocht u op enigerlei wijze een klacht over Family Fun Travel bv hebben, dan worden deze klachten alleen ontvankelijk verklaard mits ingediend cf artikel 17 van deze voorwaarden.

Family Fun Travel bv heeft de door haar op enigerlei wijze verstrekte informatie (incl. maar niet gelimiteerd tot de website, offertes, social media, reisbeschrijvingen, etc) zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Maar houdt er rekening mee dat informatie, zoals openingstijden, telefoonnummers, prijzen, adressen en allerlei andere informatie die wij geven, kunnen veranderen. Uitsluiten van foutieve of onvolledige informatie is niet mogelijk. Mocht u onvolkomenheden tegenkomen in onze informatie dan vernemen wij dat graag van u, zodat wij onze informatievoorziening nog verder kunnen verbeteren. Family Fun Travel bv kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele foutieve of onvolledige informatie en eventueel daaropvolgende (financiële) schade voor u.
Alle door Family Fun Travel bv verstrekte informatie via welke manier dan ook (incl. maar niet gelimiteerd tot de website, offertes, social media, reisbeschrijvingen, etc) zijn eigendom van Family Fun Travel bv en mogen zonder expliciete goedkeuring op geen enkele wijze door derden worden gebruikt of gereproduceerd.
 
 
Goed om te weten

Verzekerd vakantieplezier
Het is aan te raden bij het boeken een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Een
annuleringsverzekering dekt niet alleen de kosten van een eventueel gedwongen afzegging
van de reis, maar biedt ook uitkomst als u door ziekte tijdens de reis een aantal
vakantiedagen mist. Biedt uw ziektekostenverzekering in het land van bestemming
voldoende dekking? U kunt bij uw ziektekostenverzekeraar een European Health Insurance
Card aanvragen (www.ehic.nl). Bij een sportieve, avontuurlijke vakantie kan een
aanvullende verzekering zijn vereist.
 
Bewaar kopieën
Bewaar kopieën van polissen, creditcards, reispapieren, etc. Zorg dat u belangrijke
telefoonnummers bij u heeft (alarmcentrale, blokkeren creditcards, etc.). Laat in het
buitenland bij verlies of diefstal van waardevolle papieren de politie altijd proces verbaal
opmaken.
 
Creditcard en bankpas
De creditcard/bankpas is een veilig betaalmiddel, maar check vóór u op reis gaat of deze op
uw bestemming wordt geaccepteerd. In veel landen heeft u bij creditcardbetalingen uw
pincode nodig.
 
Douane
Om besmettelijke dierziekten buiten de Europese Unie te houden, gelden beperkende
regels voor de invoer van bepaalde dierlijke producten, zoals melk en vlees. Ook mogen
producten en souvenirs van beschermde dier- (bijv. koraal) en plantsoorten (bijv.
cactussen) niet worden ingevoerd. Vraag bij uw boekingskantoor/reisorganisatie naar de
door de EU uitgebrachte folder.
 
Bij entree of vertrek uit de Europese Unie moeten contante bedragen van boven €10.000
(of vergelijkbaar in andere munteenheid) worden aangegeven bij de douane. Bedragen
die niet zijn aangegeven kunnen in beslag worden genomen.
 
Vervoersvoorwaarden
Naast de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn op het vervoer algemene
vervoersvoorwaarden van toepassing, bijv. van luchtvaart- of treinmaatschappij. Deze
voorwaarden zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen of kijk op
www.anvr.travel/vervoersvoorwaarden.
 
(Hand)bagage
Bij luchtvervoer mag een aantal artikelen niet in de (hand)bagage worden vervoerd. Denk
aan bijv. ontvlambare vloeistoffen, giftige of besmettelijke stoffen. Voor handbagage
gelden daarnaast nog specifieke richtlijnen. Uw boekingskantoor/reisorganisatie beschikt
over de door de EU uitgebrachte lijst.
Als bij luchtvervoer uw bagage is beschadigd of als deze verloren gaat, kunt u de airline
daarvoor aansprakelijk stellen. De aansprakelijkheidslimieten zijn opgenomen in de
vervoersvoorwaarden van de airline.
 
Excursies
Excursies of andere diensten die de reisorganisatie in het programma aanbiedt als
onderdeel van de geboekte reis vallen onder haar aansprakelijkheid. Boekt u op de
bestemming, al dan niet via bemiddeling van de reisleiding, een excursie of andere dienst
dan aanvaardt de reisorganisatie geen aansprakelijkheid.
 
Geldige papieren en visum eigen verantwoordelijkheid
Uiterlijk bij het boeken van een reis moet de reisonderneming algemene informatie geven
over grens- en gezondheidsformaliteiten. Daarbij gaat men uit van één, de Nederlandse,
nationaliteit. Na het boeken bent u zélf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste
reisdocumenten en de benodigde aanvullende informatie. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid om na te gaan of deze bij vertrek van de reis nog actueel is.
Buitenlandse partners van Nederlandse reizigers hebben soms een visum nodig. Per
bestemming verschilt de leeftijd waarop kinderen over een eigen paspoort moeten
beschikken. Voor alleen reizende (gescheiden) ouders met kind(eren) kunnen aanvullende
grensformaliteiten gelden.
Bij het bezitten van een niet-Nederlandse of meervoudige nationaliteit is het raadzaam
zelf over de vereiste reisdocumenten contact op te nemen met uw ambassade of met die
van het ontvangende (en/of transit) land.
 
Reisdagen
De geboekte reis wordt in hele dagen aangegeven. Uw reis kan op de eerste dag beginnen
met een vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met een aankomst om 08.00
uur.
 
Vertrektijd terugreis
Ga uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis na of dit tijdstip
nog klopt. De reiziger die alleen vervoer heeft geboekt of in een accommodatie verblijft die
niet door de reisleiding wordt bezocht, moet de procedure volgen die in de reispapieren
staat. Volgt u deze aanwijzingen niet juist op dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten
voor uw rekening komen.
 
EU-verordening Rechten van vliegtuigpassagiers (DBC)
Deze verordening legt EU-luchtvaartmaatschappijen verplichtingen op richting haar passagiers bij annulering, instapweigering (vlucht wordt uitgevoerd, passagier mag niet mee) en langdurige vertraging. De airline moet u hierover informeren en voor de uitvoering zorg dragen.
Als de airline in gebreke blijft, kunt u de Geschillencommissie Luchtvaart (www.sgc.nl) of
Inspectie Verkeer & Waterstaat (www.ivw.nl) inschakelen. Bij Family Fun Travel bv kunt u niet terecht op basis van deze Rechten van Luchtvaartpassagiers (DBC. Reisorganisaties verwijzen u naar de airline.
 
Vervoer personen met beperkte mobiliteit/gehandicapten
Informeer uw boekingskantoor hier over vóór reservering en vraag naar de regels en
mogelijkheden bij vervoer per vliegtuig of trein. Als vervoer alleen onder bepaalde
voorwaarden of niet mogelijk is, wordt u hiervan in kennis gesteld. Uw boekingskantoor
kan op verzoek gerichte informatie geven over het lucht- of treinvervoer waarvoor u wilt
reserveren.
 
Luchtvaartpassagiers EU - VS
De Europese Unie en de VS (mogelijk volgen meerdere landen) hebben een
internationale overeenkomst. Er vindt overdracht plaats van bepaalde reis- en
reserveringsgegevens van passagiers (PNR) die naar, van en door de VS vliegen. De
autoriteiten van de VS gebruiken deze PNR-gegevens ter preventie en bestrijding van
met name terrorisme, maar eventueel ook om te vergelijken met lijsten van passagiers die
een veiligheidsrisico vormen. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard en kunnen met
andere autoriteiten worden uitgewisseld. Gegevens die verband houden met een
specifieke zaak kunnen langer worden bewaard. U kunt op verzoek meer informatie
opvragen bij de luchtvaartmaatschappij die uw vlucht uitvoert of bij uw boekingskantoor.
 
Vragen
Check op de dag dat u gaat boeken of een reisonderneming is aangesloten bij de SGR (www.sgr.nl).
 
Rotterdam, december 2010
Family Fun Travel B.V.
3063 EH Rotterdam

Family Fun Travel voor al je gezinsvakanties, van exotisch ver weg tot een weekendje met vrienden en hun kinderen

RONDREIZEN WEEKENDJE WEG VAKANTIEVILLAS STEDENTRIPS WINTERSPORT REIS WEBSHOP ALGEMEEN
Dubai België België Barcelona Frankrijk Handig op reis Aanbiedingen
Florida Nederland Frankrijk Londen Duitsland Boeken Uitgebreid zoeken
Hawaii Spanje Italië Berlijn Oostenrijk Zonbescherming Auto huur
Marokko Duitsland Kroatië Madrid Tsjechië Zwemmen Blog
Spanje   Nederland Sevilla Zwitserland Rugzakken Pers
West Amerika   Oostenrijk Venetië   Zonnebrillen Over ons
Zuid Afrika   Portugal Parijs   FAQ Taxi 2 airport
    Spanje Málaga     Log-in
            Favorieten
      Facebook ideal ideal
| Favorieten | Laatste zoekopdracht |